Pranešimas apie reorganizavimą

Pranešimas apie Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio
2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsniu ir kitais teisės aktais.
Reorganizuojama įstaiga – Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė
įstaiga, adresas – Labūnų k. 4, Kukečių sen., LT-86430 Kelmės r., kodas – 190286680, registras –
valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas. (Juridinių asmenų registras).
Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla
prijungiama prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos. Kelmės „Kražantės“ progimnazija, kaip
juridinis asmuo, po reorganizavimo tęsia savo veiklą, o Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė
mokykla, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą ir tampa
tęsiančio veiklą juridinio asmens Kelmės „Kražantės“ progimnazijos Elvyravos skyriumi.
Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono
savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt. Kelmės „Kražantės“ progimnazijos interneto
svetainėje https://www.krazante.kelme.lm.lt/ arba Kelmės r. Elvyravos pagrindinės mokyklos
interneto svetainėje https://www.elvyrava.lt/ . Taip pat Elvyravos pagrindinėje mokykloje darbo
dienomis nuo 11 iki 15 val.