Dabartis

Ugdymo programos Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa.
Neformalusis  ugdymas Veikia  9 būreliai. Juos lanko 65 mokiniai (64 proc.), 6 mokiniai lanko Kelmės meno, vaikų ir jaunimo sporto mokyklas.
Personalas 23 mokytojai: 7 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 12 – vyresniojo mokytojo, 4 – mokytojo, 10  techninio personalo darbuotojų.
Mokiniai Mokinių skaičius:  2022 m. rugsėjo 1 d. – 103.
Savivalda Mokyklos taryba, mokytojų taryba, tėvų komitetas, 2 metodinės grupės,  mokinių klubas „Viltis“.
Projektinė veikla Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinė programa, Sveikatos fondo programa, Pilietinio ugdymo programa, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos pragrama, projekto Kūrybinės partnerystės programa „Tyrinėjanti mokykla kubu“, ES projektas „Lokalaus tinklo kūrimas gerinant švietimo paslaugas ir didinant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams Kelmės rajono bendrojo lavinimo mokyklose“, Comenius daugiašalės partnerystės projektas.
Tradicijos Mokslo metų pradžios šventė, Tarptautinės mokytojo dienos paminėjimas, Penktokų krikštynos, Rudens gėrybių paroda, Kalėdinis renginys, Užgavėnių šventė, Šimtadienio šventė, poilsio vakarai,  Paskutinio skambučio šventė, turistinis žygis, Padėkos šventė, Vaikų gynimo dienos paminėjimas, Abėcėlės šventė, Saugaus eismo konkursas, Sveikatingumo diena, sporto varžybos ir kt.
Olimpiados, konkursai Visų mokomųjų dalykų rajono olimpiados, konkursai; tarptautinis kalbų, matematikos, gamtos mokslų  „Kengūros“ konkursas; apskrities matematikos, biologijos konferencijos; mokinių olimpinio festivalio varžybos.
Pagalba Specialiąją ir socialinę pagalbą teikia logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas.
Pavėžėjimas Mokyklinis geltonasis autobusas, maršrutiniai autobusai.
Bendradarbiavimas Kelmės „Kražantės“ progimnazija, Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija.
Socialiniai partneriai Kukečių seniūnija, Kelmės policija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Kelmės suaugusiųjų mokymo centras, Vijurkų, Kukečių ir Lupikų kaimo bendruomenės, Kelmės kultūros centras, Kelmės girininkija, , Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės vaiko ir šeimos pagalbos centras.
Rėmėjai UAB „Anakta“, Kukečių seniūnijos ūkininkai, AB bankas „Swedbankas“, individualios A. Margio, UAB „Amerija“, UAB „Transalda”.