Mokinių profesinis orientavimas

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos mokykloje

Ugdymas karjerai apibrėžiamas kaip kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas kuriamosios sąveikos pagrindu.

Karjera – tai socialiai reikšmingų žmogaus veiklų seka per visą jo gyvenimą.

Pagrindinis tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;

• remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;

• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

• mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

Kokias kompetencijas įgyja mokiniai?

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

• savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

• karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

• karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);

• karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Paslaugos:

1. Mokinių, jų tėvų bei mokytojų informavimas karjeros klausimais.

2. Mokinių asmeninių savybių, interesų, nuostatų, vertybių įvertinimas, siekiant sudaryti tinkamiausią karjeros planą.

3. Mokinių informavimas bei konsultavimas darbo paieškos klausimais.

4. Profesinio veiklinimo organizavimas.

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

1. Karjeros koordinatorius,

2. Karjeros konsultantas,

3. Klasių vadovai,

4. Mokytojai.

Koordinatoriaus_darbo_laikas

Patarimai_besirenkantiems_profesija

PIT_nuostatai

PIT-o_tvarka

Profesinio orientavimo 2014-2015 m.m. veiklos darbo planas

Profesinio orientavimo, informavimo veiklos planas (2016-2017)

 

Šiaulių profesinio rengimo centre vyko konkurso „Mano svajonių profesija“ nugalėtojų apdovanojimai. 61 laimėtojas buvo atrinktas iš daugiau nei 600 dalyvių – Šiaulių regiono mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, vaikų centrų, kūrybos namų ir kt.

Trys mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo konkurse „Mano svajonių profesija“.  Šiaulių regiono 9 – 10 klasių mokinių IT darbų konkurse „Mano svajonių profesija“ III – iąją vietą laimėjo Evelina Plunksnaitė. Padėkos raštai už dalyvavimą kūrybinių darbų konkurse įteikti Ramintai Gedutytei ir Domantui Barakauskui.

Mokiniams ruoštis padėjo socialinė pedagogė Audronė Barakauskienė. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais, padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.